Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Dostęp do informacji publicznej

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. W celu uzyskania takiej informacji, prosimy o przekazanie wniosku na poniższy adres:
 
Komenda Powiatowa Policji
ul. Stefana  Żeromskiego 4
22-600 Tomaszów Lubelski
rzecznik.kpptomaszowlubelski@lu.policja.gov.pl

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe i informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o terminie, w jakim udostepni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce w przypadku informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Komenda Powiatowa Policji ma prawo pobierania od wnioskodawcy opłaty za udostępnienie informacji w formie kserokopii lub elektronicznej, zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W tej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
W celu uzyskania informacji publicznej możecie Państwo skorzystać z formularza wniosku o udostępnienei informacji publicznej.

http://bip.tomaszowlubelski.kpp.policja.gov.pl/download/280/26164/Wniosekoudostepnienieinformacjipublicznej1.pdf

 

Metryczka

Data publikacji 20.04.2009
Data modyfikacji 30.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Stromidło
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Stromidło Sekcja Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Leszek
do góry