Ewidencje i rejestry - Ewidencja i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja i rejestry

Strona znajduje się w archiwum.

Ewidencje i rejestry

 

Komenda Powiatowa Policji
w Tomaszowie Lubelskim
 
Ewidencje i rejestry
 
Zespół Prezydialny KPP w Tomaszowie Lubelskim
 
 1. Dzienniki korespondencyjne
 2. Dziennik podawczy
 3. Książki doręczeń
 4. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych oraz pracy po godzinach
 5. Rejestr poczty
 6. Dziennik przepisów
 7. Dziennik narad służbowych kierownictwa KPP w Tomaszowie Lubelskim
 8. Rejestr teczek i książek
 9. Rejestr poczty zwykłej
 10. Rejestr zapytań o karalność
 11. Rejestr wezwań
 12. Rejestr delegacji służbowych
 13. Rejestr wydanych zaświadczeń
 14. Skorowidze
 15. Książka przyjęć interesantów
 16. Ewidencja rozmów telefonicznych i faksów
 17. Rejestr protokołów brakowania „BC” oraz protokołów przekazania do archiwum
 18. Rejestr wyjść
 
 Wydział Kryminalny
 
Zespół Dochodzeniowo-Śledczy
 
 1. Rejestr śledztw i dochodzeń
 2. Rejestr czynności sprawdzających
 3. Dziennik korespondencji jawnej
 4. Książki doręczeń przesyłek miejscowych
 5. Ewidencja czasu pracy
 6. Ewidencja wyjść w godzinach pracy oraz pracy po godzinach
 7. Skorowidze
 8. Księga dowodów rzeczowych
 9. Rejestr środków zapobiegawczych
 10. Książka narad i odpraw
 11. Ewidencja sprzętu w użytkowaniu
 12. Ewidencja rozmów telefonicznych i faksów
 13. Książka faksów wysłanych i przychodzących
 14. Ewidencja ponadnormatywnego czasu służby
 15. Rejestry KSIP
 
Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy
 
 1. Rejestr postępowań, które zostały umorzone wobec niewykrycia sprawców
 2. Rejestr KCIK
 3. Książka narad i odpraw oraz ewidencja przydzielonych zadań
 4. Książka doręczeń
 5. Rejestr podręczny- rejestr spraw poszukiwawczych
 6. Rejestr prowadzonych rozmów telefonicznych
 7. Ewidencja sprzętu w użytkowaniu
 8. Ewidencja wyjść w godzinach pracy oraz pracy po godzinach
 Technicy Kryminalistyki
 
 1. Książka wyjazdów techników kryminalistyki
 2. Rejestr zdjęć sygnalitycznych
 3. Ewidencja negatywów
 4. Książka doręczeń
 5. Ewidencja rozmów telefonicznych
 
 
Wydział Prewencji
 
 1. Ewidencja nieletnich. Rejestr przestępstw i wykroczeń popełnionych przez nieletnich  
 2. Ewidencja działań profilaktycznych
 3. Rejestr pomocniczy – wykaz nieletnich sprawców czynów karalnych
 4. Rejestr spraw o wykroczenia
 5. Skorowidz osób, na które skierowano wnioski o ukaranie
 6. Książka doręczeń
 7. Dziennik podawczy
 8. Ewidencja wyjść w godzinach pracy
 9. Dziennik korespondencyjny
 10. Ewidencja ponadnormatywnego czasu pracy i służby
 11. Rejestr wokand
 
 
Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne
 1. Rejestr notatników służbowych
 2. Rejestr pomocniczy OPI
 3. Rejestr mandatów karnych gotówkowych
 4. Rejestr mandatów karnych kredytowanych
 5. Książka służby i odpraw
 6. Ewidencja sprzętu w użytkowaniu
 7. Ewidencja rozmów telefonicznych
 8. Rejestry badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 9. Książka doprowadzeń osób
 
 
Rewiry Dzielnicowych
 1. Książka doręczeń
 2. Dziennik korespondencyjny
 3. Skorowidze
 4. Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu
 5. Książka służby i odpraw
 6. Rejestr potwierdzeń ukarania mandatami karnymi
 7. Ewidencja sprzętu w użytkowaniu
 8. Ewidencja wydawania kluczy
 9. Ewidencja rozmów telefonicznych
 10. Ewidencja wyjść w godzinach pracy i pracy po godzinach
 


Zespół Dyżurnych KPP w Tomaszowie Lubelskim
 1. Książka przebiegu służby
 2. Książka przebiegu służby w PDOZ
 3. Książka dyspozytora
 4. Książka wydania broni
 5. Książka kontroli osób zatrzymanych
 6. Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 7. Rejestr osób zatrzymanych
 8. Książka dyslokacji służby
 9. Rejestr zatrzymanych uprawnień
 10. Rejestr zleceń badań lekarskich
 11. Rejestr wydanych pościeli i ręczników dla osób zatrzymanych
 12. Ewidencja ponadnormatywnego czasu pracy i służby
 13. Rejestr potwierdzeń zgłoszenia się osób skazanych lub tymczasowo aresztowanych, czasowo przebywających na wolności
 14. Rejestr badań stanu trzeźwości
 15. Książka wizyt lekarskich w PDOZ
 16. Rejestr wydanych poleceń
 17. Książka kontroli służb (jednostki)
 18. Książka nadzoru nad służbą patrolową
 19. Rejestr wydanych dyspozycji
 20. Rejestr pobranej krwi
 21. Książka jednostek pojazdów usuwanych oraz wydanie zezwoleń na odbiór pojazdu z parkingu
 22. Książka przepustek dla interesantów
 23. Ewidencja dostępu do informacji dot. numeru alarmowego 112
 24. Książka ewidencji kluczy
 25. Rejestr badań trzeźwości urządzeniem Alkometr A2-0
 26. Rejestr sprawdzeń w KSIP
 27. Rejestr dozoru Policji
 28. Rejestr telefonogramów przychodzących
 29. Rejestr telefonogramów wychodzących
Zespół Informatyki i Łączności
 
 1. Książka ewidencji sprzętu mat.
 2. Książka ewidencji sprzętu łączności
 3. Książka rozmów telefonicznych
 4. Zeszyt konserwacji i napraw
 5. Rejestr sprawdzeń w bazie REGON
 6. Ewidencja przyjęć interesantów
 7. Książka wydawania i zdawania środków łączności
 8. Rejestr sprawdzeń KSIP
 9. Rejestr sprzętu łączności
 10. Rejestr sprawdzeń osoby
 11. Książka doręczeń
 12. Teczka korespondencji o charakterze kancelaryjno-manipulacyjnym
 
Zespół Kadr i Szkolenia
 
 1. Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych Policji, dla członków rodzin pracownika oraz legitymacji pracowników korpusu służby cywilnej i pracowników cywilnych tut. KPP.
 2. Rejestr zabezpieczonych legitymacji służbowych
 3. Ewidencja pracowniczych książeczek zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych
 4. Książka ewidencji pieczęci i stempli
 5. Książka ewidencji referentek
 6. Ewidencja rozkazów personalnych KPP w/m
 7. Ewidencja urlopów wypoczynkowych
 8. Ewidencja zwolnień lekarskich
 9. Książka doręczeń
 10. Ewidencja czasu pracy
 11. Rejestr skarg i wniosków
 12. Rejestr listów i anonimów
 13. Rejestr postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych
 14. Ewidencja rozmów telefonicznych
 15. Rejestr rozkazów organizacyjnych
 16. Ewidencja przeszkolonych
 
 
Zespół Finansów i Zaopatrzenia
 
 1. Księga kasowa (mandaty)
 2. Księga druków ścisłego zarachowania
 3. Ewidencja wydanych upoważnień, zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych
 4. Ewidencja wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego
 5. Ewidencja obrotów materiałów pędnych i smarów
 6. Rejestr otrzymanych i wydanych mikroprocesorowych kart Flota
 7. Ewidencja indywidualna sprzętu transportowego
 8. Ewidencja zleceń na wykonanie OC
 9. Książka rozmów telefonicznych
 10. Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej
 11. Książka ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku
 12. Książka ewidencji wydanych napoi chłodzących
 13. Dziennik szkolenia p.poż.
 14. Książka ewidencji wykonanych kopii i druków 
 
BHP
 1. Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie
 2. Rejestr badań profilaktycznych
 3. Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych
 4. Rejestr wypadków
 5. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
 
 

 

Zespół Informacji Niejawnych, Archiwum

 
 1. Książka doręczeń
 2. Dziennik podawczy
 3. Dziennik korespondencyjny
 4. Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek
 5. Ewidencje pieczęci służbowych i stempli używanych w kancelarii
 6. Protokoły brakowania dokumentów niejawnych oraz spisy dokumentacji niearchiwalnej /aktowej/ przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
 7. Rejestr przesyłek nadanych
 8. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów
 9. Książka wydanych identyfikatorów
 10. Dziennik ewidencji wydanych kopii, odpisów, wypisów, wyciągów i tłumaczeń
 11. Rejestr wydanych poświadczeń
 12. Rejestr akt postępowań sprawdzających
 13. Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie OIN
 14. Decyzje Pełnomocnika ds. OIN
 15. Rejestr spisów akt przekazanych kat. A
 16. Rejestr spisów akt przekazanych kat. B
 17. Rejestr akt brakowanych kat. BC
 18. Rejestr akt brakowanych kat. B
 19. Księga ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta
 20. Rejestr poczty specjalnej
 21. Ewidencja osób przebywających w pomieszczeniach kancelarii tajnej i pełnomocnika
 22. Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych
 
 
Wydział Ruchu Drogowego
 
 1. Książka ewidencji sprzętu
 2. Rejestr ujawnionych wykroczeń drogowych (fotoradar)
 3. Rejestr wypadków drogowych
 4. Rejestr kolizji drogowych
 5. Rejestr sprawdzeń KSIP
 6. Rejestr pomocniczy sprawdzeń Pkr 1
 7. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 8. Rejestr zatrzymanych praw jazdy
 9. Rejestr wydanych notatników służbowych
 10. Rejestr wydanych bloczków pokwitowań
 11. Rejestr nośników informacji cyfrowych (wideorejestrator)
 12. Książka pracy wideorejestratora
 13. Książka pracy fotoradaru
 14. Książka pracy ręcznego przyrządu pomiaru prędkości
 15. Rejestr badań urządzeniem elektronicznym na zawartość w organizmie alkoholu
 16. Ewidencja pracy profilaktyczno-propagandowej
 17. Ewidencja udzielonych wywiadów w środkach masowego przekazu
 18. Rejestr nieprawidłowości w oznakowaniu oraz stanie technicznym dróg
 19. Rejestr czynności wykonanych na rzecz innych jednostek Policji w sprawie wykroczeń ujawnionych fotoradarem
 20. Książka służby i odpraw policjantów ruchu drogowego
 21. Rejestr mandatów karnych kredytowanych
 22. Rejestr mandatów karnych gotówkowych
 23. Książka doręczeń
 24. Książka narad
 25. Dziennik podawczy
 26. Książka kontroli służby policjantów sekcji
 27. Książka ewidencji urządzeń pobranych do służby
 28. Książka nadzoru i kontroli
 29. Ewidencja wyjść w godzinach pracy
 30. Ewidencja ponadnormatywnego czasu służby

Metryczka

Data publikacji 24.04.2009
Data modyfikacji 27.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Stromidło
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Stromidło Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Rusin
do góry