Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Strona znajduje się w archiwum.

Skargi i wnioski

 

 

 

Rejestracją przyjęć interesantów Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim zajmują się pracownicy Zespołu Prezydialnego, którzy urzędują w budynku Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim ul. Stefana Żeromskiego 4, pok. 118, nr telefonu 0-84 6648 216.

        W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

        W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

                Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.

        Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. rozporządzenia). 

        Zgodnie z § 3 art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:  

1. przez Komendanta Powiatowego Policji w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.00, w pozostałe dni tygodnia w godzinach urzędowania

Metryczka

Data publikacji 20.04.2009
Data modyfikacji 06.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Stromidło
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Stromidło Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Gromek
do góry