Regulamin naboru do SC - Wolne stanowiska w SC - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Wolne stanowiska w SC

Strona znajduje się w archiwum.

Regulamin naboru do SC

KOMENDA POWIATOWA  POLICJI

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

PP -                 /2014

DECYZJA NR     19      /2014

KOMENDANTA POWIATOWEGO  POLICJI W TOMASZOWIE LUBELSKIM

z dnia         15  stycznia  2014 r.

w sprawie wprowadzenia w Komendzie Powiatowej  Policji w Tomaszowie Lubelskim Regulaminu naboru na  stanowiska w  korpusie służby cywilnej.

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 lit. c w związku z ust. 9 oraz art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)

postanawiam co następuje :

§ 1.

W Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim wprowadza się w nowym brzmieniu „Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej”, zwany dalej „Regulaminem” – stanowiący załącznik do niniejszej  decyzji.

§ 2.

 1. Oryginał „Regulaminu” przechowywany jest w Zespole Prezydialnym  KPP w Tomaszowie Lubelskim.
 2. Zespół Prezydialny KPP w  Tomaszowie Lubelskim  przekaże    kopie „ Regulaminu” do komórek organizacyjnych KPP w Tomaszowie Lubelskim, w których strukturze funkcjonują stanowiska w korpusie służby cywilnej oraz do organizacji związkowej działającej w KPP w Tomaszowie Lubelskim.

 

 

§ 3.

Traci moc Decyzja nr 69/2012 Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim „ Regulaminu naboru na stanowiska pracy korpusie służby cywilnej”.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                      Komendant Powiatowy  Policji

                                                                          w Tomaszowie Lubelskim

 

                                                                         mł.insp. Paweł SOLARSKI

 

Załącznik do Decyzji nr      /2014

Komendanta Powiatowego  Policji  w Tomaszowie Lubelskim

z dnia   ……….. 2014 r.w sprawie wprowadzenia w KPP w Tomaszowie Lubelskim Regulaminu naboru na stanowiska w korpusie    służby cywilnej

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej  Policji w Tomaszowie Lubelskim

§   1.

 1. Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej  Policji w Tomaszowie Lubelskim, zwany dalej „Regulaminem”, określa procedurę naboru kandydatów na stanowiska w korpusie służby cywilnej w   Komendzie   Powiatowej    Policji   w   Tomaszowie Lubelskim.
 2. „Regulamin” określa czynności od momentu przygotowania naboru do wyłonienia kandydata do zatrudnienia,                        bez    czynności       związanych z   nawiązaniem   stosunku   pracy.

§   2. Ilekroć   w   „Regulaminie”   jest   mowa   o:

 1. Urzędzie  -  należy  przez  to  rozumieć  Komendę  Powiatową   Policji  w  Tomaszowie Lubelskim.
 2. Komendancie       –      należy       przez       to      rozumieć        Komendanta Powiatowego   Policji w Tomaszowie Lubelskim.
 3. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć wchodzące w skład Komendy Powiatowej  Policji  w  Tomaszowie Lubelskim wyodrębnione  wydziały,  zespoły, stanowiska jednoosobowe.
 4. Jednostki organizacyjne - należy przez to rozumieć podległe Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim jednostki organizacyjne.
 5. Biuletynie Kancelarii - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa  Rady Ministrów.
 6. Biuletynie Urzędu - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim/ Komendy Wojewódzkiej  Policji  w Lublinie.
 7. Kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej KPP w Tomaszowie Lubelskim, w której: utworzono nowe stanowisko, wystąpił wakat, lub wystąpiła konieczność zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności członka korpusu służby cywilnej.
 8. Zespole rekrutacyjnym - należy przez to rozumieć Zespół powołany przez Komendanta Powiatowego  Policji  w Tomaszowie Lubelskim właściwy  do rozpatrzenia ofert i wyłonienia najbardziej odpowiedniego kandydata do zatrudnienia na stanowisku  w korpusie służby cywilnej.

§   3.

 1. Nabór kandydatów na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej jest otwarty i  konkurencyjny i odbywa się w drodze rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 2. W  korpusie  służby cywilnej  może być  zatrudniona  osoba, która:

 

 1. jest  obywatelem   polskim,   z  zastrzeżeniem  ust.   3,
 2. korzysta   z  pełni  praw  publicznych,
 3. nie     była     skazana     prawomocnym     wyrokiem     za     umyślne     przestępstwo     lub umyślne  przestępstwo  skarbowe,
 4. posiada  kwalifikacje  wymagane  na  dane   stanowisko  pracy,
 5. cieszy  się  nieposzlakowaną  opinią.

3.   Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada  znajomość  języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. nr 64, poz. 539).odpowiednim certyfikatem/  dokumentem.

§   4. Nabór  może   być  prowadzony   w  sytuacji:

 1. utworzenia nowego  stanowiska w  urzędzie lub  powstania wakatu,
 2. wystąpienia konieczności zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności członka korpusu służby cywilnej.

 

ROZDZIAŁ I

Decyzja o wszczęciu procedury rekrutacyjnej na stanowisko

w korpusie służby cywilnej

§ 5.

 1. Decyzję o wszczęciu procedury naboru podejmuje Komendant poprzez akceptację złożonego przez kierownika komórki organizacyjnej za pośrednictwem pracownika komórki kadrowej  wniosku o przeprowadzenie naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej. Wzór wniosku został określony w załączniku nr 1. do „Regulaminu”.
 2. W celu zapewnienia możliwości rozwoju członkom korpusu służby cywilnej kierownik komórki organizacyjnej, a w przypadku stanowisk podległych bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Tomaszowie Lubelskim – Komendant , dokonuje analizy dotyczącej możliwości pozyskania osoby do obsadzenia stanowiska w drodze rekrutacji wewnętrznej.
 3. W sytuacji utworzeniu nowego stanowiska lub wystąpienia wakatu wniosek , o którym mowa w ust.1 sporządza kierownik komórki organizacyjnej, a dla stanowisk usytuowanych w zespołach oraz na jednoosobowych stanowiskach – pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia.  
 4. W sytuacji włączenia do struktury komórki organizacyjnej nowego stanowiska pracy, przed wszczęciem procedury naboru opracowuje się opis stanowiska pracy oraz przeprowadza wartościowanie stanowiska, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

ROZDZIAŁ II

Rekrutacja wewnętrzna

§ 6.

 1. Rekrutacja wewnętrzna może być prowadzona spośród:
 1. członków korpusu służby cywilnej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim,
 2. członków korpusu służby cywilnej jednostek Policji województwa lubelskiego,
 3. członków korpusu służby cywilnej urzędów wymienionych w ustawie o służbie cywilnej.
 1. Po uzyskaniu zgody Komendanta na przeprowadzenie rekrutacji wewnętrznej pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia we współpracy z kierownikiem komórki organizacyjnej sporządza ogłoszenie o naborze na podstawie opisu stanowiska pracy.
 2. Ogłoszenie zamieszczone zostaje:
 1. w sytuacji prowadzenie naboru , o którym mowa w ust. 1a i 1b: na Portalu Komunikacji Wewnętrznej KWP, rozesłanie faksem do komórek organizacyjnych Komendy/ jednostek Policji województwa lubelskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w miejscu ogólnie dostępnym,
 2. w sytuacji prowadzenia naboru, o którym mowa w ust. 1c na Portalu Komunikacji Wewnętrznej KWP, w Biuletynie Komendy, rozesłanie faksem do komórek organizacyjnych Komendy/ jednostek Policji województwa lubelskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w miejscu ogólnie dostępnym,

 Osoby zainteresowane przeniesieniem na wolne stanowisko składają zgłoszenia drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail.

 1. Komendant powołuje Zespół Rekrutacyjny do przeprowadzenia wewnętrznego naboru,                w którego skład wchodzi min. kierownik komórki organizacyjnej, osoby posiadające wiedzę                i doświadczenie pozwalające na ocenę prezentowanych przez kandydatów kwalifikacji                    i pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia, który dokonuje weryfikacji kandydatów i przeprowadza z nimi rozmowę kwalifikacyjną. Przy powoływaniu zespołu mają zastosowanie przepisy § 8.
 2. Po przeprowadzonej rekrutacji Zespół Rekrutacyjny sporządza protokół odzwierciedlający zdarzenia i czynności mające wpływ na przebieg naboru i jego wynik, zgodnie z  § 12 ust. 2.
 3. Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego przekazuje Komendantowi protokół w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przeniesieniu lub zakończeniu rekrutacji bez wyłonienia kandydata.
 4. Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego jest odpowiedzialny za powiadamianie wszystkich osób zainteresowanych przeniesieniem o kolejnych etapach naboru, a po zatwierdzeniu protokołu o wyniku naboru.
 5. Po podjęciu decyzji przez Komendanta, protokół przekazywany jest do Zespołu Kadr i Szkolenia w celu niezwłocznego zamieszczenia informacji o wyniku naboru w miejscach, w których publikowane było ogłoszenie, z wyłączeniem pośrednictwa faksu oraz jego realizacji.  
 6. Przeprowadzenie wewnętrznego naboru bez wyłonienia kandydata nie wyklucza możliwości przeprowadzenia rekrutacji zewnętrznej.

 

 

ROZDZIAŁ III

Rekrutacja zewnętrzna

§ 7.

 

 1. Po uzyskaniu zgody Komendanta na przeprowadzenie zewnętrznej rekrutacji kierownik komórki organizacyjnej, we współpracy z pracownikiem Zespołu Kadr i Szkolenia sporządza projekt ogłoszenia o naborze na podstawie opisu stanowiska pracy, w oparciu o schemat ogłoszeń opublikowanych w Serwisie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 2. Dla stanowisk usytuowanych w strukturze w zespołach i na jednoosobowych stanowiskach – projekt ogłoszenia o naborze sporządza pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia.
 3. Ogłoszenie - po podpisaniu przez Komendanta - opublikowane zostaje w Biuletynie Kancelarii, w Biuletynie Komendy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym.
 4. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa członka korpusu służby cywilnej – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia opublikowania ogłoszenia.

 

 

III. a Powołanie  Zespołu  Rekrutacyjnego

§ 8

 

 1. Niezwłocznie po opublikowaniu ogłoszenia, Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim  powołuje Zespół Rekrutacyjny.
 2. Zespół Rekrutacyjny, składa się z co najmniej trzech osób.
 3. Zespół Rekrutacyjny składa się z Przewodniczącego oraz członków, w tym przedstawiciel Zespołu Kadr i Szkolenia oraz osoba/y posiadająca/e doświadczenie pozwalające na  ocenę prezentowanej przez kandydatów wiedzy.
 4. W pracach Zespołu Rekrutacyjnego nie może uczestniczyć pracownik będący małżonkiem lub krewnym do drugiego stopnia albo powinowatym pierwszego stopnia albo pozostający w takim stosunku prawnym lub faktycznym wobec kandydata, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. W przypadku wcześniejszego zatwierdzenia takiej osoby do prac w Zespole Rekrutacyjnym, Przewodniczący  Zespołu Rekrutacyjnego  występuje z  wnioskiem do Komendanta o zastąpienie pracownika inną osobą.
 5. Zespół Rekrutacyjny działa od momentu powołania przez Komendanta do czasu zakończenia procedury rekrutacyjnej na stanowisko.
 6. Zespół Rekrutacyjny podejmuje decyzję o przyjętych w procesie naboru technikach i metodach selekcji przed zapoznaniem się z ofertami osób zainteresowanych zatrudnieniem. Załącznik nr 2 do Regulaminu określa wzory kart wykorzystywanych do oceny/selekcji kandydatów.
 7. Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego  jest odpowiedzialny za zastosowanie adekwatnych narzędzi do występujących potrzeb w prowadzonym naborze, umożliwiającym obiektywne sprawdzenie wszystkich  wymagań niezbędnych oraz dodatkowych wskazanych w ogłoszeniu.

 

 

III. b Przyjmowanie  ofert  kandydatów   i  ich  wstępna  weryfikacja

§ 9.

 

 1. Oferty kandydatów po publikacji ogłoszenia, o której mowa w § 7 ust. 3 winny być składane wyłącznie w formie papierowej bezpośrednio w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim  lub przesyłane pocztą na adres Komendy.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie (w przesyłanych pocztą brana jest pod uwagę data stempla pocztowego) i niespełniające wymagań formalnych określonych                         w ogłoszeniu (np.   brak wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, brak podpisów pod listem motywacyjnym lub oświadczeniami, błędnie formułowane oświadczenia) oraz niespełniające wymagań niezbędnych, nie są uwzględniane w kolejnych etapach naboru.
 3. Zespół Rekrutacyjny dokonuje weryfikacji wszystkich ofert pod kątem spełniania warunków: terminowego złożenia, kompletności, oraz spełniania przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.
 4. Po weryfikacji Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru i przekazuje ją do Zespołu Kadr i Szkolenia, w celu opublikowania w Biuletynie Komendy.
 5. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 6. W sytuacji, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynie żadna oferta spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu, Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego niezwłocznie przekazuje tę informację Komendantowi w formie protokołu, o którym mowa w § 12 ust. 2 w celu podjęcia decyzji o ewentualnym ponownym ogłoszeniu naboru lub odstąpieniu od naboru.
 7. W sytuacji, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynie żadna oferta, pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia przekazuje te informację Komendantowi w celu podjęcia decyzji o ewentualnym ponownym ogłoszeniu naboru lub odstąpieniu od naboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. c. Prace zespołu rekrutacyjnego

związane z bezpośrednią   weryfikacją kandydatów

§ 10.

 1. Bezpośrednia weryfikacja kandydatów odbywa się w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia określonego w opublikowanym ogłoszeniu jako termin końcowy do składania ofert.
 2. Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego wyznacza termin posiedzeń Zespołu Rekrutacyjnego i jest odpowiedzialny za zaproszenie do kolejnego etapu wszystkich kandydatów, którzy przeszli pozytywną wstępną weryfikację. Zaproszenie jest realizowane telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).
 3. Podstawową zasadą  naboru jest stosowanie w odniesieniu do wszystkich uczestników naboru pytań lub zadań nakierowanych na ocenę tych samych kompetencji w oparciu o te samą technikę, metodę selekcji, gwarantującą porównywalność otrzymanych wyników.
 4. W bezpośredniej weryfikacji kandydatów mogą być wykorzystane następujące techniki, metody selekcji:

a) test  wiedzy – jednokrotnego wyboru. Test z wiedzy tworzony jest każdorazowo, w zależności od wymaganego zakresu wiedzy. Zawiera 20 pytań punktowanych w skali od 0 do 1 punktu za każde pytanie. Dziesięć  pytań to pytania ogólne  dotyczące  Policji i Służby Cywilnej oraz pytania dotyczące zadań realizowanych na stanowisku. Do kolejnego etapu rekrutacji zapraszane sa osoby, które uzyskają z testu trzy najwyższe wartości punktowe, jednak nie mniej niż 65% pozytywnych wskazań tj. 13 pozytywnych wskazań. Dla osób, które zaliczyły z wynikiem pozytywnym test i przeszły do kolejnego etapu selekcji zakłada się „Kartę oceny kandydata”. W przypadku spełniania wymagań formalnych przez mniej niż sześciu kandydatów istnieje możliwość odstąpienia od testu wiedzy i przeprowadzenia  innych metod selekcji. W takiej sytuacji „kartę oceny kandydata” zakłada się przed bezpośrednią weryfikacją kandydatów.

b)    dodatkowe    metody   selekcji    –    w    przypadku   znacznej    liczby   osób,   które   przeszły

wstępną kwalifikację lub w związku ze specyfiką stanowiska istnieje możliwość wprowadzenia            innych                              metod      pozwalających                      na     weryfikację      kandydatów,

np. sprawdzenie umiejętności na stanowisku komputerowym, przeprowadzenie dyktanda, itp. Wszyscy kandydaci otrzymują jednakowe zadania. Każde zadanie jest punktowane w skali od 0 do 5 punktów,

c)   rozmowa    kwalifikacyjna    -  w każdym naborze -  przeprowadzona indywidualnie z kandydatami. Obejmuje jednakowe dla wszystkich pytania punktowane w skali od 0 do 5 punktów.

 1. Zespół Rekrutacyjny w trakcie bezpośredniej weryfikacji uczestników naboru z wyłączeniem testu wiedzy – ustala ocenę zadań i odpowiedzi na zasadzie uzgodnienia. ( w przypadku braku zgodności Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego zarządza głosowanie; decyzja zapada większością głosów). 

Po przeprowadzeniu bezpośredniej weryfikacji kandydatów Zespół Rekrutacyjny sumuje punkty zdobyte przez poszczególne osoby.

 

 

III. d. Protokół  z  prac  zespołu rekrutacyjnego  i decyzja o zatrudnieniu

§ 11.

 

 1. Zespół Rekrutacyjny po zakończeniu prac związanych z bezpośrednią weryfikacją kandydatów sporządza protokół z przeprowadzonego naboru, zawierający propozycję nie więcej niż pięciu, uszeregowanych według najwyższej wartości punktowej. Protokół winien odzwierciedlać zdarzenia i czynności mające wpływ  na przebieg naboru oraz jego wynik i sporządzany jest według wzoru określonego w załączniku nr 3 do „Regulaminu”.
 2. Protokół zawiera w szczególności:

 

 1. określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzonego naboru stosuje się przepisy stanowiące o pierwszeństwie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - uszeregowanych według najwyższej wartości punktowej,
 2. liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert niespełniających wymogów formalnych,
 3. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
 4. uzasadnienie dokonanego wyboru,
 5. skład Zespołu Rekrutacyjnego.

 

 1. Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego przekazuje protokół Komendantowi wraz z załącznikami i kompletem dokumentów kandydatów wytypowanych do zatrudnienia. Komendant podejmuje ostateczną decyzję w sprawie prowadzonego naboru.
 2. Po podjęciu decyzji o zatrudnieniu przez Komendanta, dokumentacja przekazywana jest do Zespołu Kadr i Szkolenia. Zespół Kadr i Szkolenia niezwłocznie publikuje informację o wyniku naboru w Biuletynie Kancelarii, Biuletynie Komendy oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym, jednocześnie wszczynając procedurę zmierzającą do zatrudnienia nowego pracownika.
 3. Zatwierdzony przez Komendanta protokół z przeprowadzonego naboru wraz z załącznikami włącza się do akt osobowych wybranego do zatrudnienia kandydata.

§ 12.

Dokumenty kandydatów są archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Aplikacje kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru jako kolejne do zatrudnienia przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze tego naboru.

§ 13.

Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, Komendant może zatrudnić kolejną osobę, wymienioną w protokole. Informację o takim zatrudnieniu Zespół Kadr i Szkolenia publikuje w Biuletynie Kancelarii, Biuletynie Urzędu oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym.

 

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

 

§ 14.

Wszystkie  osoby  odpowiedzialne  za  przygotowanie  i  przeprowadzenie  procedury  naboru, w   tym   osoby   wchodzące   w   skład   Zespołu   Rekrutacyjnego,   mają   obowiązek   zachowania w tajemnicy uzyskanych w trakcie naboru informacji o kandydatach.

§ 15.

 

Minimalne okresy publikacji na Portalu Komunikacji Wewnętrznej KWP oraz w Biuletynie Komendy informacji dotyczących prowadzonego naboru wynoszą:

 1. Informacje dotyczące rekrutacji wewnętrznej:
 1. Ogłoszenie o naborze – do dnia określonego jako termin zgłoszenia,
 2. Wynik naboru – przez okres jednego miesiąca od dnia podjęcia przez Komendanta decyzji o wyniku naboru.

 

 

 

 1. Informacje dotyczące rekrutacji zewnętrznej :
 1. Ogłoszenie o naborze – do dnia przeprowadzenia ostatniego etapu selekcji,
 2. Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów naborów, o której mowa w § 9 ust. 4 – do dnia przeprowadzenia ostatniego etapu selekcji,
 3. Wynik naboru – przez okres jednego miesiąca od dnia podjęcia przez Komendanta decyzji o wyniku naboru. Po upływie tego terminu wynik przenoszony jest do „Archiwum” Biuletynu Komendy.
 1. W biuletynie Komendy publikowane jest „Archiwum” przeprowadzonych naborów w formie rekrutacji zewnętrznej – w roku bieżącym i roku poprzednim.

 

                                                                              Komendant Powiatowy  Policji

                                                                                 w Tomaszowie Lubelskim

                                                                      

                                                                                mł. insp. Paweł SOLARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Załącznik nr 1

                                                                                         do Regulaminu naboru na stanowiska w korpusie    służby  cywilnej

                                                                          w Komendzie  Powiatowej  Policji w Tomaszowie lubelskim

WZORY WNIOSKÓW O PRZEPROWADZENIE NABORU :

 1. WEWNĘTRZNEGO NA STANOWISKO W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ
 2. ZEWNĘTRZNEGO NA STANOWISKO W KORPUSIE SŁUZBY CYWILNEJ

 

 1. Wzór wniosku o przeprowadzenie naboru wewnętrznego

 

Tomaszów Lubelski , dnia ………. „ZATWIERDZAM”

                                                                                                              Komendant Powiatowy Policji

                                                                                                              w Tomaszowie Lubelskim

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE NABORU WEWNĘTRZNEGO

na stanowisko w korpusie służby cywilnej w KPP w Tomaszowie Lubelskim

 

Zwracam    się    z   prośbą    o    wyrażenie    zgody    na    przeprowadzenie    naboru wewnętrznego   na    stanowisko

………(nazwa stanowiska i komórka organizacyjna, symbol stanowiska)   ………,   zwartościowane   w   ……….

przedziale punktowym. Stanowisko wolne jest w (pełnym/ części) etatu.

Proponuję przeprowadzenie naboru spośród członków korpusu służby cywilnej: ……………..………….( wymienić obszar planowanej rekrutacji – zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu)…………………………………………………………………………………………………...

Wymogi w opisie stanowiska określone są następująco : …………(wymienić wymogi niezbędne i dodatkowe zawarte w opisie stanowiska pracy)………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….                      Na stanowisku realizowane są następujące zadania: ………( wymienić zadania określone w opisie stanowiska pracy) ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….

Weryfikacji osób zainteresowanych przeniesieniem / awansem będę dokonywał …………..( wpisać osobiście lub przy udziale osób posiadających wiedzę i doświadczenie pozwalające na ocenę prezentowanych przez kandydatów kwalifikacji – wymienić te osoby) 

UZASADNIENIE przeprowadzenia procedury naboru:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pieczątka i podpis kierownika jednostki/ komórki organizacyjnej lub pracownika Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Tomaszowie Lub

 

 1. Wzór wniosku o przeprowadzenie naboru zewnętrznego

Tomaszów Lubelski , dnia ………. „ZATWIERDZAM”

                                                                                                              Komendant Powiatowy Policji

                                                                                                              w Tomaszowie Lubelskim

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE NABORU ZEWNĘTRZNEGO

na stanowisko w korpusie służby cywilnej w KPP w Tomaszowie Lubelskim

Zwracam    się    z   prośbą    o    wyrażenie    zgody    na    przeprowadzenie    naboru   na    stanowisko

………(nazwa stanowiska i komórka organizacyjna, symbol stanowiska)   ………,   zwartościowane   w   ……….

przedziale punktowym. Stanowisko wolne jest w (pełnym/ części) etatu.

Wymogi w opisie stanowiska określone są następująco : …………(wymienić wymogi niezbędne i dodatkowe zawarte w opisie stanowiska pracy)………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….                       Na stanowisku realizowane są następujące zadania: ………( wymienić zadania określone w opisie stanowiska pracy) ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….

Na stanowisku występują następujące warunki pracy: (należy wyczerpująco przedstawić warunki pracy)

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywani zadań :…………

(przykładowo: wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, praca poza siedziba urzędu, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny – max. 4000 znaków)

 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy……………………………..                ( przykładowo: występowanie uciążliwych/szkodliwych/niebezpiecznych warunków pracy – określić jakich, narzędzia i materiały pracy- komputer; urządzenia pomiarowe; bariery architektonicznej: możliwość poruszania się po budynku-obecność wind/podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości , odpowiednio dostosowane toalety – max.  4000 znaków)

Na stanowisku (…mogą być/ nie mogą być) zatrudnieni obcokrajowcy. W związku z powyższym proponuję ….(wystąpić/ nie występować) do Szefa Służby Cywilnej o zgodę na ubieganie się o zatrudnienie na tym stanowisku przez obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw. Którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęci zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

Potrzeba przeprowadzenia procedury naboru wynika z : (podać przyczynę powstania wakatu)…………………

Np. uwolnienia z dniem . etatu w związku z przejściem pracownika na emeryturę; uwolnienia z dniem …..etatu w związku z rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę; włączenia do struktury komórki z dniem ………nowego stanowiska; konieczności zatrudnienia pracownika na zastępstwo podczas długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności członka korpusu służby cywilnej.

Weryfikacji osób zainteresowanych przeniesieniem / awansem będę dokonywał …………..( wpisać osobiście lub przy udziale osób posiadających wiedzę i doświadczenie pozwalające na ocenę prezentowanych przez kandydatów kwalifikacji – wymienić te osoby

UZASADNIENIE przeprowadzenia procedury naboru:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Pieczątka i podpis kierownika jednostki/ komórki organizacyjnej lub pracownika Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Tomaszowie Lub

 

                                                                                   Załącznik nr 2

                                                                                do Regulaminu naboru na stanowiska w korpusie  służby cywilnej

                                                                  w Komendzie Powiatowej  Policji w Tomaszowie Lubelskim

WZORY KART:

 1. ODPOWIEDZI Z TESTU
 2. OCENY ZADAŃ Z DODATKOWYCH METOD SELEKCJI
 3. OCENY ODPOWIEDZI Z ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
 1. KARTA ODPOWIEDZI Z TESTU PRZEPROWADZONEGO W PROCESIE NABORU NA STANOWISKO ………………………………………………………………….. KPP W Tomaszowie Lubelskim

nr ogłoszenia ……………….

……………………………………..                                   …………………………..

Imię i nazwisko kandydata                                                                  data

 

Nr pytania

Odpowiedź A

Odpowiedź B

Odpowiedź C

Odpowiedź D

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

…………………………………….…..

podpis osoby rozwiązującej test

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCENA ZESPOŁU REKRUTACYJNEGO

Liczba poprawnych odpowiedzi    ……… /………

……………..…………………………..

podpis osoby sprawdzającej test

oraz podpis Przewodniczącego Zespołu Rekrutacyjnego

 

 1. KARTA OCENY KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ……………………………………………… KPP W Tomaszowie Lubelskim

nr ogłoszenia ……………….

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA , MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

TEST WIEDZY: LICZBA PUNKTÓW………………………

 

 

DODATKOWE METODY SELEKCJI

 

.LICZBA PUNKTÓW (0-5)*

 

 

 

 

 

UWAGI

 

 

 

OPIS ZADANIA wraz ze wskazaniem ocenianych kompetencji (np. sprawdzenie stopnia umiejętności obsługi programów komputerowych, urządzeń laboratoryjnych) 

 

 

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

.LICZBA PUNKTÓW (0-5)*

 

UWAGI

 

TREŚĆ PYTANIA WRAZ ZE WSKAZANIEM OCENIANYCH KOMPETENCJI NR.;

- UMIEJETNOŚCI INTERPERSONALNE: NAWIĄZYWANIA KONTAKTU, STOPIENKOMUNIKATYWNOŚCI, RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

- OCZEKIWANA DYZPOZYCYJNOŚĆ

- UMIEJETNOŚĆ ARGUMENTOWANIA, ASERTYWNOŚĆ

 

 

MOTYWACJA DO PRACY W KPP W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURA OSOBISTA

 

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH WE WSZYSTKICH ETAPACH POSTĘPOWANIA

 

 

 1. ……………………………
 2. …………………………..
 3. ……………………………
 4. …………………………..

   Podpisy Zespołu Rekrutacyjnego

 

 

 

 

 

 

 • Skala ocen – określa stopień w jakim kandydat odpowiada stawianym wymaganiom

 

5 – idealnie, zgodnie z oczekiwaniami lub nawet więcej,

4- dobrze przygotowany w danym zakresie do wykonywania pracy na wolnym stanowisku

3- zadowalający – spełnia wymagania w wystarczającym stopniu

2- mierny – ma w danym zakresie braki utrudniające wykonywania pracy

1 – niezadowalający – istniejące braki sa na tyle istotne, że zachodzi duże prawdopodobieństwo, że kandydat nie będzie w stanie wykonywać przewidzianych na stanowisku obowiązków

0 – kandydat nie spełnia oczekiwań

 

Dodatkowe metody selekcji i rozmowa kwalifikacyjna winny być zorganizowane w sposób pozwalający na weryfikację wymagań niezbędnych i dodatkowych określonych w ogłoszeniu ( nie ocenionych przy wykorzystaniu testu)  .

 

                                                                                             Załącznik nr 3

                                                                                                     do Regulaminu naboru na stanowiska w korpusie  służby cywilnej

                                                                                             w Komendzie Powiatowej  Policji w Tomaszowie Lubelskim

WZÓR PROTOKOŁU – REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA

Tomaszów Lubelski, dnia …………….

„ZATWIERDZAM”

P R O T O K Ó Ł

Z POSIEDZENIA ZESPOŁU REKRUTACYJNEGO

powołanego do wyłonienia najbardziej odpowiedniego kandydata do zatrudnienia na stanowisko

………………………………..……………………………………………….

ogłoszenie o naborze nr ………………….. opublikowane w dniu ……………………………….

umowa o pracę………………………wymiar czasu pracy………………,

mnożnik…………………., wynagrodzenie zasadnicze …………….. zł. brutto

W dniu …………... Zespół Rekrutacyjny powołany przez  Komendanta Powiatowego  Policji  w Tomaszowie Lubelskim na wniosek …………………………. do wyłonienia kandydata do zatrudnienia na stanowisko ……………… Wydziału/ Zespołu/ Stanowiska Jednoosobowego …… ……………………………..KPP w Tomaszowie Lubelskim, w składzie:

Przewodniczący: …….. stanowisko, stopień, imię i nazwisko ……. Członkowie: …….. stanowiska, stopnie, imiona i nazwiska …….

zakończył prace związane z wyłonieniem najbardziej odpowiedniego kandydata do zatrudnienia na wakujące stanowisko.

Zespół Rekrutacyjny w dniu…….wybrał następujące techniki (metody) selekcji kandydatów:

- analizę dokumentów

- test wiedzy jednokrotnego wyboru (20 pytań)

- dodatkowe metody selekcji ( wymienić jakie)……

- rozmowę kwalifikacyjną.

Na opublikowane ogłoszenie w prowadzonym w KPP w Tomaszowie Lubelskim, w terminie wpłynęło …….ofert osób zainteresowanych zatrudnieniem.

W dniu ………Zespół Rekrutacyjny dokonał wstępnej weryfikacji wszystkich ofert pod kątem: terminowości złożenia,  kompletności oraz spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu, min. ….. doświadczenia zawodowego/ stażu pracy w zakresie................... (udokumentowanego np. kopiami świadectw pracy, zakresami czynności, zaświadczeniami, referencjami).  

Po weryfikacji ………. Ofert nie spełniało wymagań formalnych, zaś …. Ofert nw. Osób je spełniało:

1…………….., zam………………..

2………………zam…………………

Osoby spełniające wymagania formalne zaproszono do osobistej prezentacji i przystąpienia do kolejnych etapów rekrutacji, przeprowadzonych w dniu…………

Z zaproszenia nie skorzystało…….kandydatów. Do testu wiedzy przystąpiło….osób.

 

Z testu wiedzy można było uzyskać maksymalnie 20 punktów. Kryterium dopuszczające do kolejnego etapu selekcji to uzyskanie trzech najwyższych wartości punktowych ( jednak nie mniej niż 65% pozytywnych wskazań, tj 13 punktów).

Do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowano:

1.  ……. Imię i nazwisko kandydata …………. - ……. uzyskana z testu ilość punktów………….

2.   ……. Imię i nazwisko kandydata …………. - ……. uzyskana z testu ilość punktów………….

3.   ……. Imię i nazwisko kandydata …………. - ……. uzyskana z testu ilość punktów………….

4.   ……. Imię i nazwisko kandydata …………. - ……. uzyskana z testu ilość punktów………….

5.   ……. Imię i nazwisko kandydata …………. - ……. uzyskana z testu ilość punktów………….

 

Z ww. kandydatami przeprowadzono indywidualnie dodatkowe metody selekcji ( np. dyktando, sprawdzenie znajomości obsługi komputera itp.) – punktowane w skali od 0 do 5 punktów.
 

Następnie przeprowadzono indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Podczas rozmowy osobom ubiegającym się o zatrudnienie na wolnym stanowisku zostały zadane…..jednakowe pytania punktowane w skali od 0 do 5 punktów.

Zestawienie łącznych wyników kandydatów:

 

Lp

Nazwisko i imię

TEST

liczba

poprawnych

odpowiedzi

DODATKOWE

METODY

SELEKCJI

liczba uzyskanych

punktów

ROZMOWA

KWALIFIKACYJNA

liczba uzyskanych

punktów

Łączna

liczba

uzyskanych

punktów

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Po  zrealizowaniu   wszystkich    technik (metod)   naboru   zespół   proponuje   do   zatrudnienia   osoby w następującej kolejności:

1.   ………imię i nazwisko kandydata ……… zam. ……………..

U z a s a d n i e n i e

…….…………………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………………………..

2.   ………imię i nazwisko kandydata ……… zam. ……………..

U z a s a d n i e n i e

…..………………………………………………………………………………………………………………. ………….………………………………………………………………………………………………………..

3.    ………imię i nazwisko kandydata ……… zam. ……………..

U z a s a d n i e n i e

…..………………………………………………………………………………………………………………. ………….………………………………………………………………………………………………………..

Zespół przedkłada Panu Komendantowi dokumenty osób, które proponuje zatrudnić, dokumentację rekrutacyjną, w tym karty oceny kandydatów, w celu dokonania analizy oraz podjęcia ewentualnej decyzji  w przedmiocie nawiązania stosunku pracy.

 

Podpisy Zespołu:

Przewodniczący:……………………………………………………   

Członkowie:

1/..........................................................................

2/ .............................................................................

3/ .........................................................................

4/ .............................................................................

 

UZASADNIENIE

 

Nabór na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji                            w Tomaszowie Lubelskim, prowadzony jest zgodnie z przepisami  ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

            Konieczność zmiany Decyzji nr 69/2012 Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Komendzie Powiatowej Policji                          w Tomaszowie Lubelskim „Regulaminu naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej” wynika                  z potrzeby doprecyzowania procedury określającej w jednolity sposób odpowiedzialność poszczególnych osób oraz wymaganych czynności związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej, na podstawie dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie (min. Uzupełniono zapisy regulujące nabór wewnętrzny, wskazano próg zaliczający badane kompetencje kandydatów przy użyciu testu wiedzy,  uzupełniono zapis stwierdzający, że podstawową zasada naboru jest stosowanie w odniesieniu do wszystkich uczestników naboru pytań lub zadań nakierowanych na ocenę tych samych kompetencji w oparciu o tę samą technikę (metodę) selekcji, gwarantująca porównywalność otrzymanych wyników, uzupełniono zapis , iż przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego jest odpowiedzialny za zastosowanie adekwatnych narzędzi do występujących potrzeb w prowadzonym naborze, umożliwiających obiektywne sprawdzenie wszystkich wymagań niezbędnych oraz dodatkowych wskazanych w ogłoszeniu, określono okresy publikacji na Portalu Wewnętrznej Komunikacji KWP oraz w BIP KPP w Tomaszowie Lubelskim/KWP w Lublinie informacji dot. prowadzonych naborów. Ponadto na podstawie jednoznacznego wskazania przez Szefa Służby Cywilnej, że ogłoszenie o naborze winno być zgodne z opisem stanowiska, wyłączono zapis pozwalający na określenie w ogłoszeniu innych wymogów niż zawartych w opisie w sytuacji prowadzenia naboru na zastępstwo nieobecnego członka służby cywilnej , przy przekazaniu części zadań innym pracownikom.

Szef Służby Cywilnej zaleca opublikowanie niniejszej procedury na stronie internetowej KPP w Tomaszowie Lubelskim. W związku z powyższym proponuje się nie wprowadzanie zmian do obowiązującego aktu, tylko wprowadzenie „Regulaminu” w nowym brzmieniu, co pozwoli na zachowanie przejrzystości dokumentu.

Metryczka

Data publikacji 09.08.2011
Data modyfikacji 27.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Stromidło
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Stromidło Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Rusin
do góry